REGULAMIN SERWISU DYSKFOTO.PL

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora oraz Użytkownika.

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zawarcie Umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Szczegółowy opis świadczonych przez Operatora Usług dostępny jest na stronie Serwisu oraz w panelu administracyjnym Konta.

 4. Serwis Dyskfoto.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Operator Serwisu nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

 

 1. Definicje

 1. Operator - Karol Nowak, prezes firmy TVprzemyslowa sp. z o.o. sp. k. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Poznaniu (61-141). przy ul. Kórnickiej 30, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817374, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7822874326, REGON: 385013197

 2. Abonament – opłata z tytułu korzystania przez Użytkownika przez określony czas z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora ustalona na podstawie cennika przesyłanego na wniosek Użytkownika na jego adres e-mail;

 3. Cennik – informacja o aktualnych cenach Usług obowiązujących u Operatora;

 4. Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków, zawierających co najmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę i znak specjalny, utworzone indywidualnie przez Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie w celu zabezpieczenia dostępu do Konta

 5. Login – identyfikator umożliwiający Użytkownikowi logowanie się do Serwisu;

 6. Konto – indywidualne, spersonalizowane konto Użytkownika umożlwiające dodawanie Kamer, przechowywanie Zdjęć przesłanych z Kamer oraz zarządzanie Zdjęciami;

 7. Kamera – urządzenie połączone z czujnikiem ruchu aktywującym robienie zdjęć lub nagrywanie filmów, wyposażone w moduł GSM umożliwiający zdalną kontrolę oraz automatyczne przesyłanie utrwalonych przez kamerę obrazów.

 8. Użytkownik – przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Operatorem Umowę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownikiem nie może być osoba działająca jako konsument w myśl odrębnych przepisów prawa tj. osoba fizyczna zawierająca Umowę na zasadach opisanych w Regulaminie w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

 9. Osoba upoważniona – osoba fizyczna upoważniona przez Użytkownika do korzystania z Konta w określonym zakresie tj. osoba, dla której na wniosek Użytkownika Operator utworzył Konto i nadał dostęp do funkcjonalności Serwisu w ustalonym przez Użytkownika zakresie;

 10. Konsument – osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 11. Pakiety abonamentowe – usługi okresowe opłacane regularnie co miesiąc (lub inny okres czasu), oferowane przez Operatora;

 12. Serwis – serwis internetowy działający w domenie dyskfoto.pl administrowany przez Operatora pozwalający na zarządzanie posiadanymi Kamerami oraz Zdjęciami, a także korzystanie z innych usług opisanych w Regulaminie.

 13. Usługi – usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu polegające na udostępnieniu Użytkownikowi określonych narzędzi oraz funkcjonalności służących do agregowania oraz przechowywania Zdjęć oraz do zarządzania nimi m.in. poprzez ich pobieranie, oznaczanie np. jako dowód, usuwanie;

 14. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Użytkownikiem jako administratorem danych osobowych oraz Operatorem działającym w roli podmiotu przetwarzającego (procesora) dane osobowe utrwalone na Zdjęciach przechowywanych w Serwisie powierzone do przetwarzania;

 15. Wizerunek – ogół zewnętrznych cech, które charakteryzują daną osobę tj. wygląd człowieka, jego podobizna, jego obraz fizyczny zdatny do zwielokrotniania i rozpowszechniania, stanowiący fotograficzne odwzorowanie obrazu danego człowieka;

 16. Zdjęcia – materiały fotograficzne lub multimedialne (zdjęcia, filmy) wykonane przez Kamerę;

 17. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Usług oferowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 18. Umowa - zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Operatora oraz Użytkownika w ramach Serwisu oraz świadczenie Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Operatora, przy czym w uzasadnionych przypadkach Strony mogą określić inne warunki zawarcia Umowy.

 19. Zamówienie – oferta składana przez Użytkownika lub osobę zainteresowaną korzystaniem z Serwisu w odpowiedzi na otrzymaną od Operatora informację o dostępnych Abonamentach. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz tym samym przyjęcie oferty Użytkownika następuje w momencie przesłanie wiadomości potwierdzającej główne warunki Umowy oraz wskazującej numer rachunku bankowego Operatora.

 

 1. Funkcjonalności Serwisu i postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z usług jest odpłatne, z zastrzeżeniem postanowień pkt [ 4] poniżej.

 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. dokonania rejestracji w Serwisie;

 2. akceptacji Regulaminu;

 3. zawarciu z Operatorem Umowy powierzenia;

 4. uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z Usług, o ile Użytkownik nie korzysta bezpłatnego okresu próbnego lub innej określonej przez Operatora ulgi.

 1. Po spełnieniu warunków opisanych w pkt 2 powyżej Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w czasie rejestracji link aktywacyjny służący do aktywowania Konta, od tego momentu Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta oraz może korzystać z Usług w ramach Serwisu.

 2. Konto pozostaje aktywne przez wskazany przez Operatora okres próbny lub okres, na który została opłacony abonament.

 3. Dostęp do Konta i usług oferowanych w ramach Serwisu uzyskują wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie oraz pracownicy Użytkownika, przez których należy rozumieć osoby zarówno zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby samozatrudnione, wykonujące czynności na rzecz Użytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na stale współpracujące z Użytkownikiem, dla których Operator utworzył odrębne Konta na wniosek Użytkownika (Pracownicy Użytkownika).

 4. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

 1. podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych Użytkownika;

 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy powierzenia, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowej ich realizacji. Użytkownik może zmienić dane wprowadzone podczas tworzenia Konta w każdym momencie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

 3. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;

 4. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, Umowy powierzenia oraz przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

 5. korzystania z Usług oferowanych przez Operatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora;

 6. terminowej zapłaty Opłat abonamentowych i innych uzgodnionych przez strony kosztów korzystania z Serwisu;

 7. niedostarczania, nieprzekazywania i nieprzechowywania w Serwisie lub za jego pośrednictwem jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich, ich dobra osobiste i prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych;

 8. niepodejmowania działań takich jak:

 • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

 • podejmowania czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub Zdjęć przechowywanych w Serwisie przez innych Użytkowników;

 • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczonych przez Serwis lub ingerowanie w sposób funkcjonowania Serwisu.

 1. Wyłączne prawa do treści, w tym elementów grafiki, układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout), znaków towarowych oraz innych informacji dostępnych na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora. Treści te stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Użytkownik może korzystać z ww. Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu.

 2. Użytkownik oraz upoważniony Pracownik są zobowiązani do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego Loginu oraz Hasła. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowana przez Użytkownika lub Pracownika wymaganej ostrożności.

 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o każdorazowej zmianie adresu e-mail oraz numeru telefonu przypisanego do Konta.

 

 1. Wymagania Techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system 15.0, Mozilla Firefox 52.0, Opera 49.0, Chrome 58.0, Safari teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych.

 2. Minimalne wymagania techniczne których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług to: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): MS Edge 9.1, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

 3. W celu korzystania z Usług Serwisu Użytkownik musi posiadać:

 1. ważny/aktywny adres e-mail,

 2. kartę SIN dowolnego operatora telekomunikacyjnego współpracującą z Kamerą;

 3. Kamerę bądź Kamery

 1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszt połączenia Internetem, sms, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Usług w ramach Serwisu, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności w celu ulepszenia, dokonania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Operator dokłada wszelkich starań aby umożliwić nieprzerwane korzystanie z Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w niezbędnym zakresie.

 

 1. Rejestracja w Serwisie

 1. W trakcie rejestracji Użytkownik dokonuje czynności zmierzających do utworzenia Konta oraz skorzystania z Usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników:

 1. akceptuje Regulamin

 2. wypełniając formularz rejestracyjny tworzy Login oraz Hasło oraz podaje adres e-mail i numer telefonu, z którym zintegrowane zostaną Kamery;

 3. potwierdza rejestrację wykorzystując link przesłany przez Operatora na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 1. Wraz z linkiem aktywacyjnym, o którym mowa powyżej Użytkownik otrzyma wymagane prawem informacje dotyczące zawarcia Umowy.

 2. Umowa o świadczenia Usług w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika aktywacji Konta przy pomocy otrzymanego linka aktywacyjnego.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony ustalony przez Strony.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia rejestracji Użytkownika od podania przez niego dodatkowych danych lub przekazania dokumentów.

 5. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto w Serwisie przypisane do jego adresu e-mail. Użytkownik może przypisać do swojego Konta wiele Kamer, przy czym ta sama Kamera może być przypisana tylko do jednego Konta.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła do swojego Konta w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia lub niezabezpieczenia Loginu lub Hasła.

 7. Użytkownik może w każdym czasie przestać korzystać ze swojego Konta poprzez dokonanie jego dezaktywacji dokonywane na żądanie Użytkownika wysłane Operatorowi. Operator w takim wypadku niezwłocznie usuwa Konto z Serwisu przekazując potwierdzenie usunięcia Konta na adres e-mail Użytkownika. Dezaktywacja Konta w czasie trwania okresu abonamentowego nie upoważnia Użytkownika do otrzymania zwrotu opłaty poniesionej za cały ten okres.

 8. Po aktywacji Konta, Użytkownik może jednorazowo skorzystać z bezpłatnego okresu próbny. Po jego upływie, w celu dalszego korzystania ze swojego Konta, Użytkownik powinien opłacić Abonament w sposób opisanych powyżej.

 9. W przypadku nieprzedłużenia Umowy w ciągu 30 dni od dnia jego zakończenia Konto oraz wszelkie związane z tym Kontem dane znajdując się w Serwisie zostają trwale usunięte.

 10. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 10 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego okresu Abonamentowego.

 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

 12. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu

 1. W związku z zawarciem przez Użytkownika i Operatora Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu oraz do Usług określonych w zaakceptowanej przez Użytkownika ofercie.

 2. W czasie korzystanie z Serwisu Użytkownik może rozszerzyć zakres Usług, z których korzysta o inne Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu przez złożenie Zamówienia na te usługi i uiszczenia należnej za nie opłaty.

 3. Użytkownik może przekazać dostęp do Konta tylko upoważnionym Pracownikom, świadczącym na jego rzecz usługi lub pracę związane z koniecznością posiadania dostępu do Zdjęć. Użytkownik oświadcza, że Pracownicy będą posiadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym do korzystania z Serwisu zakresie, będą zobowiązane do zachowaniu w poufności danych osobowych, do których otrzymają dostęp w związku z korzystanie z Konta oraz zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 4. Za działania i zaniechanie Pracowników Użytkownik ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także możliwości technicznych.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

 7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.

 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.

 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 10. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

 1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

 

 1. Płatności

 1. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu jest odpłatne, o ile Użytkownik nie korzysta z okresu próbnego lub innej ulgowej taryfy wprowadzonej przez Operatora.

 2. Opłaty abonamentowe ponoszone są z góry za cały Okres abonamentowy na podstawie faktury wystawionej przez Operatora.

 3. Dniem rozpoczęcia świadczenie Usług w ramach Serwisu jest dzień zaksięgowania przez Operatora opłaty za dany Abonament.

 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.

 5. Abonament stanowi: Opłata za wybrany okres Abonamentowy.

 

 1. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Operatorowi reklamację w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych zgodnie z Regulaminem Usług.

 2. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail dyskfotoadmin@tvprzemyslowa.pl wpisując w temacie wiadomości tytuł „reklamacja” lub pisemnie na adres ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), w przypadku nazwę firmy, adres e-mail) w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (nazwę, adres siedziby, adres e-mail);

 2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

 

 1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator tj. Karol Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TVprzemyslowa sp. z o.o. sp. k, w Poznaniu (61-141). przy ul. Kórnickiej 30, wpisany do KRS: 0000817374, NIP: 7822874326, REGON: 385013197 (zwany dalej: „Administratorem”).

 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celu:

 • dokonania rejestracji w Serwisie, utworzenia Konta i umożliwienia korzystania z Usług i funkcjonalności w ramach Serwisu tj. w celu realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą), osób reprezentujących Użytkownika oraz Osób upoważnionych przez Użytkownika do posiadania Konta w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • dokonania rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta dla Użytkownika oraz Osób upoważnionych wskazanych przez Użytkownika tj. w związku z realizacją zawartej przez Operatora i Użytkownika Umowy co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • wypełnienia ciążących na Operatorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • zapewnianie bezpieczeństwa Serwisu oraz jego Użytkowników m.in poprzez weryfikację Użytkowników, zwalczanie działań szkodliwych dla Serwisu oraz jego Użytkowników, zapobieganie wykorzystywaniu Serwisu do niezgodnych z Regulaminem lub prawem celów (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz osób wskazanych powyżej będą przetwarzane przez okres, w którym osoby te będą pozostawały zarejestrowane Serwisu tj. będą posiadały Konto, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia roszczeń.

 2. W związku z przetwarzaniem przez Operatora danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora, a także w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Operatorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę lub inną podstawę prawną do przekazania tych danych Operatorowi.

 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Operatora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych)

 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zależności od danego przypadku może uniemożliwić zawarcie Umowy bądź utworzenie Konta i świadczenia Usług w ramach Serwisu.

 6. Operator nie będzie poddawał danych osobowych Użytkownika profilowaniu ani przekazywał ich poza obszar EOG lub organizacjom międzynarodowym.

 7. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz w Polityce Prywatności Serwisu wraz z informacją o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookie itp. oraz jak usuną takie pliki z urządzenia.

 

 1. W celu realizacji przez Operatora na rzecz Użytkownika Usług na podstawie Regulaminu, Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika w zakresie opisanym poniżej.

 2. Administratorem danych osobowych wskazanych poniżej jest Użytkownik, natomiast Operator występuje jako podmiot przetwarzające je na zlecenie Użytkownika.

 3. Użytkownik w celu realizacji Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Usług, powierza Operatorowi do przetwarzania w sposób ciągły następujące rodzaje danych osobowych: wizerunek osób utrwalonych na Zdjęciach, numery rejestracyjne pojazdów utrwalonych na zdjęciach (dalej: Dane Osobowe).

 4. Dane Osobowe są przetwarzane w celu należytego wykonania świadczonych przez Operatora usług polegających na udostępnieniu Użytkownikom zasobów sieciowych pozwalających na przechowywanie i zarzadzanie danymi, w szczególności przechowywanie i zarządzanie Zdjęciami wykonanymi przez Kamery (dalej „Usługi”). Strony potwierdzają, że Dane Osobowe nie mogą być przetwarzane w celu lub w zakresie innym niż określone w niniejszej Umowie. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy tj. nie dłużej niż do jej rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny.

 5. Użytkownik powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii osób:

 1. pracownicy i współpracownicy Administratora

 2. osoby odwiedzające teren zarządzany przez Użytkownika, gości, klienci, kontrahenci;

 3. osoby przebywające na terenie, nad którym Użytkownik sprawuje pieczę;

 4. osoby przebywające, znajdujące się na terenie zarządzanym przez Użytkownika.

 1. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 2. Użytkownik oświadcza, że zgromadził przetwarzane dane osobowe powierzone Operatorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Użytkownik powierza dane, które przetwarza zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w art. 6 ust. 1 RODO.

 3. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

 4. Operator zobowiązuje się do:

 1. przetwarzania powierzonych Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 2. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 3. podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO, według poniższych zasad:

 • uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Operator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: (i) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, (ii) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, (iii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, oraz (iv) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

 • oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Operator uwzględnia przede wszystkim ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, a w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • Operator podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z jej upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na jej polecenie, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

 • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.

 • uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Operator pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

 1. Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach i związanych z powierzeniem Danych Osobowych do przetwarzania oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 2. Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 3. Operator zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, dla danych osobowych powierzonych w ramach Umowy.

 4. Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi. Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Operator będzie je udzielał sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Operatora jego procesorom. Wykaz podmiotów, którym Operator powierza przetwarzanie danych dostępny jest na wniosek Użytkownika.

 6. Jeżeli do wykonania w imieniu Użytkownika konkretnych czynności przetwarzania Operator korzystać będzie z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający Operator nałoży – na mocy umowy – te same obowiązki ochrony danych jak określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

 7. Operator będzie przestrzegać warunków korzystania z usług innych podmiotów przetwarzających, wskazanych w RODO.

 8. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność w zakresie swoich praw i obowiązków określonych powyżej oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

 9. Niezależnie od powyższego, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie było niedopuszczalne, to jest odbywało bez jednej z podstaw prawnych wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO lub w sytuacji, gdy Użytkownik nie wykonał swoich obowiązków ustawowych lub umownych.

 10. Po rozwiązaniu Umowy, zależnie od decyzji Użytkownika i na jego koszt, Operator usuwa lub zwraca Użytkownikowi Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 

 1. Zmiana Regulaminu

 1. Operator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu.

 1. zmiany sposobu świadczenia Usług spowodowanej np. względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

 2. zmiany zakresu lub świadczenia Usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Operatora dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem;

 1. Operator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator udostępni zmieniony Regulamin poprzez jego publikację na stronie Serwisu lub również w inny odpowiedni sposób.

 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie na stronie Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Serwisu tj. w dniu [ 1.02.2019 r ] .

 2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.

 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. Ewentualne spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez sądy powszechnie właściwe miejscowo dla siedziby Operatora.

 5. Operator może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika.

 6. Operator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.